Cennik

Urzędowy cennik badań technicznych pojazdów (na podst. Dz. U. Nr 223 poz. 2261 z 2004 roku z późn. zm.)

1. Za przeprowadzenie badań technicznych pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.

2. Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu i
wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku wykonania okresowego badania technicznego łącznie z dodatkowym badaniem technicznym, w zakresie którego wykonuje się zakres okresowego
badania, opłatę za okresowe badanie techniczne pobiera się jednorazowo.

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł

(brutto)

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t
d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1

98

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63

1.22

motorower

50

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20

2.6

toksyczności spalin

14

2.7

poziomu hałasu

20

2.8

geometrii kół jednej osi

36

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża
bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4

20

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3

20

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82

6.8

o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50

6.9

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60

jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50

6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach
kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1

35

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4

21

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4

48

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i
podmiejskiej 4

41

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4

41

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49

7.7

wykonanie numeru silnika

49

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82

1 W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia
przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

3 W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w
lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4 Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. – masa własna pojazdu,

d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.